Choose language:

Tunturis ägargaranti

GARANTIVILLKOR

Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter.

Accell Fitness Division B.V:s återförsäljare lämnar garanti på nya Tunturi träningsredskap. Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden.

Tunturis återförsäljare avgör om den felaktiga delen skall repareras eller bytas ut, enligt villkoren här nedan.

Ägargarantin är giltig endast om Tunturis träningsredskap används i de miljöer som tillåts enligt Tunturi. Vilka miljöer som är tillåtna står i träningsredskapets bruksanvisning. Tunturi Oy har fastställt tre träningsförhållanden:

1. I HEMMET: endast köparens familj använder redskapet.

2. OFFENTLIGT BRUK: endast en begränsad grupp använder redskapet och träningsförhålladena liknar hem- eller testförhållanden; skolor, hotell, bostadsbolag, företag osv. Vid offentligt bruk rekommenderas högst fem timmars andvändning per dygn.

Observera att garantivillkoren kan skilja för användningsområdet ( i oliga länder).  Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt lagstagade rättigheterna gällande konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter.

Garantitiden gäller från det datum då den ursprungliga ägaren köpt redskapet; eventuella garantireparationer förlänger inte garantitiden. Observera, att vid använding i hemmet ger registrering av redskapet 12 månaders personlig garantitid för original ägaren (hushållet). Rekistrera ditt träningsredskap inom 14 dagar från inköpstillfället.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att redskapet är i originalmonterat skick. Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och då den använts enligt Tunturis instruktioner gällande montering, skötsel och användning. Accell Fitness Division B.V och Tunturis återförsäljare ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras kontroll. Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare och är gällande endast i de länder där det finns en godkänd Tunturi Oy Ltd återförsäljare.

Garantin gäller ej för redskap eller delar som har ändrats utan Accell Fitness Division B.V:s godkännande. Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i förhållanden som inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings- och transportskador. Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens användning eller har orsakas av ett fel i utrustningen.

Garantin gäller inte för underhållsarbete, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte kräver att redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel byte av mätare, trampor eller andra motsvarande enkla delar. Garantireparationer utförda av andra än en godkänd Tunturirepresentant, ersätts inte.

Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs prduktens garanti.

FELANMÄLAN

En felanmälan bör innehålla följande uppgifter:

1. Det felaktiga redskapets serienummer.

2. Datum då redskapet levererades till den ursprungliga köparen.

3. Uppgifter om den plats och det träningsförhållande redskapet används i (hemmet, offentligt bruk, gym).

4. Noggrann beskrivning av felet/defekten.

  • Vid eventuell garantifrågor är kvittot är alltid viktigt: spara därför kvittot! Observera att vid användning i hemmet gäller den förlängda garantitiden endast om redskapet har registrerats.
  • Förvara registreringsuppgifterna på ett säkert ställe; uppgifterna är till din hjälp vid garantifrågor.

GARANTINS OMFATTNING

Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi Oy Ltd eller Tunturis återförsäljare för uppkomna personskador som påverkar köparen, och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.

REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV REDSKAPET

Trots regelbunden kvalitetskontroll kan det förekomma individuella fel eller funktionsstörningar som beror på enstaka komponenter. Det är oftast onödigt att skicka iväg hela redskapet för reparation eftersom felet enkelt kan avhjälpas genom att byta komponent. Vid eventuella garantifrågor är det bäst att kontakta Tunturis återförsäljare.

ARBETE

Var så god och klargör omständigheter om arbetskostnaderna inom garantin med din lokala  återförsäljaren därför att  garantin kan variera i oliga länder.

PRODUKTREGISTRERING

Vi på Tunturi utvecklar kontinuerligt våra produkter och vår service för att kunna motsvara våra kunders önskningar och behov. Därför ber vi dig snarast registrera ditt träningsredskap helst inom 14 dagar från inköpstillfället. Genom att registrera ditt träningsredskap blir du försäkrad om att vi kan ge dig en effektiv service.

VIKTIGT

1. Redskapets serienummer hittar du på bruksanvisningens omslag. Serienumret består av 11 tecken, ex. 9A9A-01234H.

2. Det går endast att registrera en person.

3. Registreringen lagras i Tunturis databas. Vi rekommenderar dock att du för dig själv fyller i registreringsblanketten: då hittar du snabbt information rörande redskapet vid eventuella garantifrågor.

« Tillbacka