Choose language:

Garantie voor eigenaars van Tunturi-trainingsapparatuur

GARANTIEVOORWAARDEN

De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De wederverkoper van Tunturi verstrekt, voor de door u aangeschafte nieuwe trainingsapparatuur een door de fabrikant, Accell Fitness Division B.V., geleverde garantie. De garantie betreft gedurende de garantieperiode optredende fabricagefouten voortvloeiend uit materiaal of arbeid.

Tunturi zal naar zijn keuze een defect onderdeel of apparaat herstellen of vervangen overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.

De Garantie voor de Eigenaar geldt alleen dan wanneer het toestel wordt gebruikt in de door Accell Fitness Division B.V. voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. Accell Fitness Division B.V. onderscheidt drie typen van gebruiksomgevingen:

1. THUISGEBRUIK: het toestel wordt alleen gebruikt door de leden van het gezin dat het toestel heeft aangeschaft.

2. PROFESSIONEEL GEBRUIK: het product wordt gebruikt door een beperkte groep gebruikers, de wijze en de omgeving van het gebruik is bijvoorbeeld in scholen, hotels, huisvesting organisaties, brandweerkazernes, politiebureaus, bedrijven, etc. De aanbevolen gebruiksduur is maximaal zes (6) uur per dag.

Let op dat de koper garantie voorwaarden kan van de ene markt gebied (land) verschillen.

De voorwaarden van de Garantie voor eigenaars kunnen per land verschillen. Dus raadpleeg uw lokale distributeur of wederverkoper voor de plaatselijke garantievoorwaarden.

De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het toestel door de eerste eigenaar; eventuele onder de garantie vallende reparaties leiden niet tot verlenging van de garantieperiode.

Als u bij thuisgebruik binnen 2 weken na aankoop uw trainer registreert profiteert u optimaal van de voordelen van de Tunturi garantie.

GARANTIEBEPERKINGEN

De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Accell Fitness Division B.V. en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Accell Fitness Division B.V. is gevestigd.

De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Accell Fitness Division B.V. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport. De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.

De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturivertegenwoordiger wordt niet vergoed.

De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding.

STORINGSMELDING

Een storingsmelding dient op zijn minst de volgende gegevens te bevatten:

1. Het serienummer van het defecte toestel.

2. De datum waarop het toestel aan de oorspronkelijke koper is geleverd.

3. Informatie over de plaats waar het toestel is opgesteld en de gebruiksomgeving (thuis, licht commercieel, professioneel).

4. Exacte omschrijving van het defect of de storing.

  • De aankoopbon is altijd een voorwaarde voor behandeling van garantiezaken: bewaar uw aankoopbon zorgvuldig. De bij thuisgebruik mogelijk verlengde garantieduur treedt alleen in als het toestel is geregistreerd.
  • Bewaar het registratiebewijs van uw toestel zorgvuldig, dit vergemakkelijkt de afwikkeling van garantiezaken.

GARANTIEDEKKING

In geen enkele omstandigheid zal Accell Fitness Division B.V. of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

HERSTEL OF VERVANGING VAN HET PRODUCT

Ondanks continue kwaliteitsbewaking is het mogelijk dat het toestel een specifiek defect of een functiestoring vertoont tengevolge van een bepaald component. In veel gevallen is het overbodig het gehele toestel voor reparatie aan te bieden, daar het defect meestal te verhelpen zal zijn door het defecte onderdeel te vervangen. Voor informatie omtrent de garantie gelieve u contact op te nemen met uw eigen wederverkoper van Tunturi.

ARBEIDSKOSTEN

Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandelaar voor de garantie voorwaarden betreffende de arbeidkosten.

PRODUCTREGISTRATIE

Tunturi wil zijn producten en diensten voortdurend ontwikkelen en in overeenstemming brengen met de wensen en eisen van zijn klanten. Daarom verzoeken wij u om uw trainingstoestel zo snel mogelijk te registreren, doch uiterlijk binnen twee weken na aankoop. Door uw toestel bij ons te registreren kunt u zich ervan verzekeren dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

BELANGRIJK

1. Op de omslag van de gebruiksaanwijzing ziet u waar het serienummer op het toestel is aangebracht. Het serienummer bestaat uit 11 tekens, bijv. 9A9A-01234H.

2. Het toestel kan slechts door één persoon worden geregistreerd.

3. Uw registratie wordt opgeslagen in de database van Tunturi. Het is echter aan te bevelen om het door u ingevulde registratieformulier af te drukken en te bewaren. Wanneer u in garantiezaken contact met ons opneemt, vindt u hierop snel alle benodigde gegevens.

« terug